شنبه 04 شهریور 1396
08:00 تا 09:45
نشست تخصصی
جناب آقای دکتر منطقی
مبانی مدیریت تکنولوژی و نوآوری
شنبه 04 شهریور 1396
10:00 تا 11:45
نشست تخصصی
جناب آقای دکتر مجیدفر
پیش بینی تکنولوژی
یکشنبه 05 شهریور 1396
08:00 تا 09:45
نشست تخصصی
جناب آقای دکتر ابوجعفری
اقتصاد دانش بنیان
یکشنبه 05 شهریور 1396
10:00 تا 11:45
نشست تخصصی
جناب آقای دکتر باقری
حقوق مالکیت فکری
دوشنبه 06 شهریور 1396
08:00 تا 09:45
نشست تخصصی
جناب آقای دکتر قاضی نوری
سیاست گذاری علم و فناوری
دوشنبه 06 شهریور 1396
10:00 تا 11:45
نشست تخصصی
جناب آقای دکتر طباطبائیان
آشنایی با نظام علم و تکنولوژی ایران