جهت دانلود فرم شرکت در کارگاه اینجا را کلیلک کنید.

لطفا پس از تکمیل فرم، آن را به همراه رزومه خود به ایمیل دبیرخانه ی کارگاه به آدرس زیر ارسال نمایید.

moti-workshop@atu.ac.ir